Geavanceerd
mobiel
spoorkaart
spoorlijnen
tijdlijn
typen stations
reisplanner
nieuws
bronnen
links
literatuur
FAQ
contact
gastenboek
inloggen
overig
© disclaimer
Opheffing van de stations Maarn en Maarsdergen (Het Vaderland - 3 nov 1937)

Opheffing van de stations Maarn en Maarsdergen

Het Vaderland - 3 nov 1937

Men schrijft ons: Als gevolg van de gewijzigde laktlek van de Nederl. Spoorwegen, worden langzamerhand tal van kleine stations opgeheven. Dc Spoorwegen stellen zich voortaan immers ten doel: sneUe verbindingen tusschen belangrijke centra, over grooten afstand. Het overige verkeer dlcrit te worden overgelaten aan autobusdiensten. Zoo zullen met Mcl 1938 vermoedelijk ook de stations Maarn en Maarsbergen. worden opgeheven. In verband hiermee heeft dezer dagen (heden) «en particuliere ondernemer een concessie-aanvraag ingediend voor een autobus» dienst tusschen Maarsbergen—Maarn en station Driebergen. Het is te verwachten dat deze aanvraag van de zijde der Spoorwegen gesteund zal worden. Er bestaan nl. bezwaren bij de Regeerlng tegen opheffing van het station Maarn. Komt er echter een goede autobusverbinding in deze streek tot stand, dan zullen die bezwaren vermoedelijk heel wat minder gewicht In de schaal leggen.. In Maarn voert men echter een heftige actie tot behoud van het locaallreintjc, subsidiair voor invoering van een stopplaats van dc clectrische treinen. Het eerste achten de Spoorwegen niet voldoende rendabel, het laatste is te zeer in strijd met het beginsel: zoo «nel mogelijke verbindingen tusschen dc groote steden. Op het oogenblik rijden er per dag op onregelmatige tijdstippen slechts 7 treinen op het traject Maarn— en 3 tusschen Maarn en Arnhem. Hiervoor zou in dc plaats komen een autobusdlenst met veel' grootere frequentie en aansluiting gevend op dc electrischc treinen te Driebergen, waarmee men dan ln 10 minuten te Utrecht en in een half uur te Arnhem ls. " paar dc busdienst voor het grootste deel langs den Arnhemschen Boven weg naar Driebergen zal rijden, beteekent dlt ook voor vele bewoners van villawijken in Doom en Drlebergen-Rljsenburg, dle thans van elke verbinding verstoken zijn. een grooten vooruitgang. Zoo is deze kwestie dus niet alleen voor Maarni maar voor deze heele streek van de grootste beteekenis.

Gekoppelde stations

Maarn (oud)
Maarsbergen