Geavanceerd
mobiel
spoorkaart
spoorlijnen
tijdlijn
typen stations
reisplanner
nieuws
bronnen
links
literatuur
FAQ
contact
gastenboek
inloggen
overig
© disclaimer
Het Station-Den Haag der Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij is een zoogenaamd eilandstation (Algemeen Handelsblad - 6 apr 1894)

Het Station-Den Haag der Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij is een zoogenaamd eilandstation

Algemeen Handelsblad - 6 apr 1894

Het Station-Den Haag der Hollandsche IJzeren Spoorwegmaatschappij is een zoogenaamd eilandstation, gelegen op een groot perron tusschen de spoorbanen, met tunnels voor in- en uitgang. In tegenstelling met de stations voor doorgaand verkeer, aan een voorplein gebouwd, heeft een eilandstation liet voordeel, dat de reizigers in en nabij de wachtkamers de treinen kunnen afwachten, het verkeer zich tot één punt bepaalt en het gevaarlijke overloopen vau spoorbanen o!'het hinderlijk op-en afgaan van trappen naar de wachtkamers wordt vermeden.

Het eigenlijke station met de overkappingen werd reeds gebouwd in 1887—88 en in gebruik genomen met het oude, thans verdwenen gebouw tot tijdelijken toegang, In November 1891 word het nieuwe gebouw aan het Voorplein aanbesteed en onlangs opgeleverd. Daarmede is het geheele werk, dat met inbegrip van onteigening, terreinsophooging enz., ongeveer drie millioen gulden heeft gekost, thans gereed. De ingang ligt tegenover den Stationsweg. Voor den regen beschut door een afdak van geolied Amerikaansch grenenhout met gesmeed ijzeren draagwerk en versiering, komt men voor een drietal tochtportalen in de vestibule. Evenals bij ons Centraalstation is namelijk de voorkeur gegeven aan een drietal smallere ingangen boven één breede, die tot gedrang aanleiding geeft, terwijl nu de stroom vanzelf in drie richtingen wordt geleid.

De tochtvrije vestibule, lang 19, breed 16.50, hoog 10 M., maakt een aangenamen indruk. De wanden zijn in pleisterkalk behandeld en met lijst- en beeldhouwwerk versierd. Boven het iinks gelegen plaatsbureel met vijf loketten en het rechts gelegen bagagelokaal, dat 230 B Meter oppervlakte heeft, zijn een paar omvangrijke tegelschilderijen aangebracht uit de Haagsche plateelbakkerij „Rozenburg", waarop * door kunstvaardige hand eene voorstelling van oude en nieuwe vervoermiddelen wordt gegeven. Eenerzijds zegeviert de stoom, anderzijds de aartsvaderlijke trekschuit en bespannen reiswageu.

De vaksgewijs ingedeelde zolder vertoont een ijzerconstructie met versierend schilderwerk-, dat zich, zoodra de kaik droog is, zal aansluiten bij de zijwanden.

Tegenover den ingang geven twee stel deuren toegang tot een portaal, waar het nazien der plaatskaarten geschiedt; door een tweede stel deuren bereikt men den 5 M. broeden personentunnel met twee trappen en een oprit naar het eilandperron. Doze oprit of helling ten dienste van hen, die moeilijk trappen klimmen, is, met Nijmegen, de eerste van dien aard in ons land.

De straksgenoemde bagageruimte staat insgelijks met het perron in gemeenschap door een tunnel ten dienste van het goederenvervoer, terwijl een door waterkracht gedreven lift de geladen wagens op het perron brengt. Het eilandperron, lang 300 en breed 24 M., is ter lengte van 210 M. overkapt. Deze overkapping heeft eene breedte van 44 M. en eene verbreeding van 10 M. ter lengte van 100 M. langs het gebouw aan het Voorplein. Zij is geheel van ijzer en heeft rondom, zoowel aan de lange zijden al* bij de aansluiting boven de perrongebouwen, staande ramen die de perrons en sporen verlichten; de zijden der overkapping zijn overigens zooveel mogelijk dichtgemaakt, waardoor het tochten op de perrons belangrijk is beperkt. Tusschen het eersteen tweede spoor, weerszijden het eilandi>erron, liggen lage perrons tot het vervoeren van bestelgoederen van en naar de treinen. Op het eilandperron staan vervolgens: een gebouw laug en breed 23 bij 15 M., aan de Oostzijde, bestemd voor bestelgoederen. Dit gebouw is van de straat bereikbaar langs een helling buiten de overkapping en den toegangsweg; een gebouw lang en breed 37 bij 10 M. °met dienstlokalen, zooals telegraafkantoor, kantoren voor deu stationschef, de onderchefs, verblijf voor conducteurs, enz. Een gebouw lang en breed 67 bij 10 M. voor wachtkamers, van tochtportalen voorzien en gemakkelijk ingericht door de Buffetmaatschappij E Pluribus Stium. _on gebouw, lang en breed 17 bij 10 M., voor kabinetjes, magazijnen, enz. Tusschen de beide laatstgenoemde gebouwen liggen vier trappen van 2.50 M. breedte, die leiden naar den uitgangstunnel breed 5 M. Het einde van dezen tunnel sluitwan de uitgangsvestibule, die aan drie zijden deuren heeft zoodat ook hier het tochten kan vermeden worden door het sluiten der deuren, waarop de wind staat. De uitgangsvestibule komt uit onder de overdekte standplaats voor rijtuigen, lang 135 M. en breed 14 M. Aan de westzijde van de kap bevindt zich de plaats van aankomst en vertrek der treinen van de stoomtram Den Haag—Seheveningen, de oostzijde van de overkapping sluit aan tegen het gebouw aau het voorplein. Zooals boreu reeds gezegd, werd dezer dagen de laatste hand gelegd aan het gebouw aan het voorplein dat, behalve de genoemde vestibule, plaatskantoor en bagagelokaal, bevat: twee woningen op de verdieping van den westelijken vleugel voor den stationschef en den restaurateur, kantoorlokalen voor den dienst van den den weg en de afdeeling „Vervoer", gelegen boven de vestibule en eene afdeeling voor vorstelijke en andere voorname personen in den linkervleugel, waarvan wij in ons Ochtendblad eene uitvoerige beschrijving gaven. De gebouwen zijn aangenomen door M. A. J. Taverne, de overkappingen door de firma Enthoven te Den Haag. Het stukadoorswerk, dat hier, gelijk uit de beschrijving der koninklijke wachtkamer bleek, eene bijzondere beteekenis had, is uitgevoerd door A. van Vlijmen te 's-llage. De houten parketvloeren werden vervaardigd in de timmerfabriek van Gebrs. Van Malsen ; de steenen zijn geleverd door J. J. Sand, alhier.

De Holl. IJzeren Spoorwegmaatschappij komt alle eer toe voor de onbekrompen wijze, waarop zij haar taak heeft opgevat, inderdaad is niets verzuimd om het den reizigers aangenaam en gemakkelijk te maken. Met even veel practischen zin als goeden smaak heeft haar bouwkundige, de heer D. A. N. Margadant, die het geheel ontwierp en uitvoerde, een werk geleverd, waarvoor ieder reiziger hem dankbaar zal zijn.

Gekoppelde stations

Den Haag HS