of:
home
zoeken
spoorkaart
spoorlijnen
tijdlijn
typen stations
reisplanner
nieuws
agenda
te koop
bronnen
links
literatuur
FAQ
contact
gastenboek
inloggen
overig
© disclaimer

Toestand aan de spoorweghalte aan de Hembrug.

Het nieuws van den dag - 12 okt 1899

Bij herhaling gebeurt het dat het personeel (ongeveer 250 man) van de Artillerie-Inrichtingen, dat met den exprestrein N°. 660 naar Amsterdam vertrekt, geen plaats kan vinden in de waggons 3e klasse, waardoor de coupes le en 2e klasse worden volgestopt, terwijl het overschietende gedeelte als vrachtgoed wordt medegenomen. Eene persoonlijke mededeeling, den 6en dezer aan den Stationschef te Amsterdam, heeft 2 dagen geholpen; den 9en dezer liet de toestand weder te wensohen over. Ondergeteekende verzoekt de Directie van de H. IJ. Spoorweg Maatschappij afdoende maatregelen te nemen, om in dezen toestand te voorzien. Gelijktijdig neemt hij deze gelegenheid te baat der Maatschappij voornoemd te vragen wat zij denkt te doen tegen 1 November a.s.? Het is haar zeker bekend dat op dien datum het vervoer per spoor aanvangt van alle te Zaandam wonende werklieden (ongeveer 500 man). Dat personeel van ± 800 man moet één voor eén, langs een Meter breede trap van 14 treden, de controle passeeren, hetgeen zeker 20 minuten duurt. De tweede trap schijnt een luxe artikel te zijn, want voortdurend blijft zij afgesloten. Het bestaande wachtlokaal is reeds te klein voor het personeel dat naar Amsterdam vertrekt, terwijl zij, die naar Zaandam moeten, gedoemd zijn, in weer en wind, zonder eenige beschutting, op den hoogen spoorwegdijk daar ter plaatse te wachten. Zoude het niet mogelijk zijn dat van de ruim ƒ 15,000, die de Maatschappij jaarlijks voor vervoer van dat Personeel ontvangt, door haar eenige honderden guldens werden besteed, om in dien onhoudbaren toestand zoo spoedig mogelijk te voorzien? Met mijn dank voor de verleende plaatsruimte, noem ik mij met achting Uw dw. dienaar W. Amsterdam, 9 Oct. 1899.

Gekoppelde stations

Hembrug