Geavanceerd
mobiel
spoorkaart
spoorlijnen
tijdlijn
typen stations
reisplanner
nieuws
bronnen
links
literatuur
FAQ
contact
gastenboek
inloggen
overig
© disclaimer
Vordering van de werkzaamheden van de Staatsspoorwegen. (Algemeen Handelsblad - 9 nov 1867)

Vordering van de werkzaamheden van de Staatsspoorwegen.

Algemeen Handelsblad - 9 nov 1867

Betreffende de vordering der werkzaamheden van de staatsspoorwegen gedurende de maanden September en October jl., kunnen wij het volgende mededeelen. Beginnende te Zwolle, kunnen wij onze lezers reeds dadelijk melden , dat de werken op het stations-emplacement aldaar goed gevorderd zijn. Het stationsgebouw wordt inwendig afgewerkt, en het geheel maakt een goeden indrnk. Het gedeelte spoorweg van daar tot Meppel werd op 1 Oct. jl. voor het publiek verkeer opengesteld. Te Meppel is h< t stationsgebouw onder de kap, de verdere gebouwen, als bergplaatsen voor locomotieven en rijtuigen, zijn voltooid. De werken aan den spoorweg tusschen Meppel en Heerenveen zijn goed gevorderd; over eene lengte van 30 mijlen is de aardebaan nagenoeg gereed, zoomede de bruggen en duikers. De gebouwen op de stations Steenwijk en Wolvega zijn voltooid, en het stationsgebouw te Heerenveen zal ook spoedig afgewerkt zijn. Verderop in de rigting naar Leeuwarden wordt met de aardebaan krachtig voortgewerkt; te Akkrum, Grouw en Wirdum worden de gebouwen gemaakt. De aardebaan tusschen Groningen en Winschoten is reeds van Winschoten tot Hoogezand nagenoeg geheel voltooid, verder tot Groningen is men bezig om de baan aan te leggen, oven als op het gedeelte Winschoten—Nieuwe Schans de kunstwerken zijn voltooid. Met het stellen van het ijzerwerk op den viaduct voor den Heerenweg te Groningen is men druk bezig. De stations Hoogezand en Winschoten zijn grootendeels gereed, Zuidbroek en Scheemda worden afgewerkt. Voor de gebouwen te Nieuwe Schans zijn de materialen grootendeels aangevoerd. Voor den spoorweg van Groningen naar Meppel zullen de aardewerken op 12 Dec. e. k. worden aanbesteed. De werken op het stations-emplacement te Enschedé gaan goed vooruit; de binnenbetimmering van het stationsgebouw is aangevangen. De aardebaan van daar naar de Glanerbeek is gereed. Aan genoemde beek wordt eene tijdelijke halte opgerigt. De werken voor de overbrugging van het Hollandsch Diep heben een aanvang genomen. In September jl. werd aangenomen het maken van den onderbouw eener draaibrug met remmingwerken, duc dalven en leidammen, benevens van eene vaargeul en een gedeelte spoorwegdam, met welke werken een aanvang is gemaakt. De gebouwen te Tilburg, ten behoeve van het algemeen magazijn en centrale werkplaatsen, vorderen goed. De hoofdmuren zijn opgetrokken en de balken worden gelegd. De werken van de afdamming der Schelde werden voortgezet wat de bekleeding betreft. De aardebaan van de Ooster-Schelde tot Goes wordt afgewerkt. De bruggen, duikers en andere kunstwerken zijn gereed even als de stations. Met het opwerpen der aardebaan op het gedeelte Goes—Sloe wordt krachtig voortgegaan. Het stationsgebouw te s Heer Arendskerke wordt van binnen afgewerkt. De heiwerken voor de dubbele schutsluit aan den mond van het kanaal door Walcheren zijn aangevangen. Het stationsgebouw te Utrecht is goed gevorderd; van het hoofdgebouw werd de kroonlijst gesteld, terwijl de vleugel van dat gebouw werd opgemetseld. Op de bergplaats van locomotieven werd de kap gesteld. Op de goederenloods kwam de zinkbedekking gereed. De aardebaan van het stations emplacement tot aan den Vaartschen Rijn kwam gereed. De vaste brug in den spoorweg over den Vaartschen Rijn en de draaibrug in den straatweg werden aangevoerd en opengesteld; met het stellen der draaibrug over den Rijn kan spoedig worden begonnen. De stationsgebouwen tusschen Utrecht en Kuilenburg worden afgewerkt. Te Schalkwijk is de fundering voor het hoofdgebouw gereed. De bovenbouw van de brug te Kuilenburg ging goed vooruit; met de overspanning van 150 el vorderde men zoo ver, dat weldra met het wegnemen der stelling kan worden aangevangen. De ligger over de opemng van 80 el werd afgeverwd, de overige bruggen zijn gei deeltelijk voltooid en gedeeltelijk nog onder handen. Met het afwerken der baan tusschen Kuilenburg en Bommel werd ! voortgegaan, even als aan den bouw der kunstwerken. De kraanliggers in de brug over de Linge werden ingehangen. De | opmetseling van het hoofdgebouw te Kuilenburg werd voortgezet; de kap ! werd gesteld. Te Geldermalsen werd eveneens voortgegaan met de , opmetseling van het hoofdgebouw en de goederenloods. | De werken van de brug te Bommel vorderen goed, de opmetseling der pijlers is met kracht voortgezet. De rivierpijlers zijn tot boven water opgetrokken. Tusschen Bommel en Hedel wordt de aardebaan opgeworpen, de funderingputten voor de kunstwerken op dat gedeelte werden ontgraven en van sommigen de beheijing voltooid. Tusschen s Hertogenbosch en Boxtel is men druk bezig. Het stationsgebouw te Vught is nagenoeg gereed. Met de baan tnsschen Dordrecht en Willemsdorp is men goed gei vorderd. Op sommige gedeelten is de baan zoo goed als voltooid. Met het opmetselen der pijlers voor de brug over de oude Maas te Dordrecht werd onafgebroken voortgewerkt. vier der pijlers zijn gereed tot den onderkant der deklijsten. De spoorweg tusschen Uitgeest en Zaandam is goed gevorderd; van het stations gebouw te Krommenie werd het metselwerk voltooid; de vleugels zijn onder de kap gebragt. Te Wormerveer kwam het metselwerk gereed. Te Koog a/d Zaan is het metselwerk onder handen, en de gebouwen te Zaandam zijn aanbesteed. (Stoompost.)